Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Devlet

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Başlıktan da anlayacağınız üzere bunların her biri, eski Türk devletlerini sembolize ediyor. Peki ya bu devletler hangileri?

1.Büyük Hun İmparatorluğu

M.Ö 1760’lara kadar uzandığı tahmin edilse de yaygın görüşe göre M.Ö 1200’lü yıllarda kurulmuştur. Bilinen ilk hükümdarı ise Teoman’dır. Coğrafya bulundukları konum bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde kalmaktadır. Başkenti ise Ötüken’dir. Teoman’dan sonra Mete, Hun devletini büyük bir imparatorluk haline getirmiş, Çin’i bile otoritesi altına almıştır.

2.Batı Hun İmparatorluğu

Büyük Hun İmparatorluğu’ndan bölünmüş ve devletin batı tarafında M.S 48’de kurulmuştur. İkiye bölünmeden sonra Batı Hun İmparatorluğu kendi coğrafyasında gücünü giderek arttırdı. Devletin hükümdarı ise Çiçi’dir. Onun da birçok Türk hükümdarında olduğu gibi amacı Çin’i işgal etmekti.  Ancak M.S 216 yılında dağılmıştır.

3.Avrupa Hun İmparatorluğu

Avrupa kanadında M.S 375’de kurulan imparatorluktur. İmparatorluk sınırları Kafkasya’dan bugünkü Almanya’nın doğusuna kadar uzanır. İlk imparatoru Balamir, son imparatoru ise Denglizik’tir. En önemli imparatoru ise Avrupa’ya nam salmış Atilla’dır. Tek tanrılı Tengri inancına sahiptirler. M.S 469 yılında dağılmıştır.

4.Ak Hun İmparatorluğu

Orta Asya’nın göbeğinde yer alan, M.S 408 yılında kurulmuş imparatorluktur. Büyük Hun Devletinin zayıflamasıyla birlikte daha batıya doğru göç eden Hun Türkleri, devamında Ak Hun’u kurdular. Hükümdarlarına ise “Kağan” ismi verilir. Ancak taht kavgaları sonucunda otoritesi zayıflamış ve dağılmıştır.

5.Göktürk İmparatorluğu

Yüzölçümü en büyük Türk İmparatorluklarından biridir. Başkenti Ötüken’dir. Kafkaslara kadar uzanan sınırları vardır. Bilinen ilk Türkçe yazılı kaynaklar Göktürklerin hakim olduğu zamanlara aittir. 522’de kurulup, 744’e kadar hüküm sürmüşler, sonrasında ise parçalanarak yerini farklı Türk Devletlerine bırakmışlartır.

6.Avar İmparatorluğu

Balkanlar civarında hakimiyet göstermiş, 562 ile 823 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Devlet içerisinde Slav dilleri, Tunguzca ve Türkçe konuşulmaktadır. İlk Kağanı 1. Bayan, son Kağanı ise II. Tudun’dur.

7.Hazar İmparatorluğu

Hazarlar olarak da bilinir. Kafkasya’nın tamamına, bugünkü Rusya’nın büyük bir bölümüne hakim oldular. 651 yılından 1048 yılına kadar varlıklarını sürdüler. En bilinen özellikleri ise ciddi bir Musevi popülasyonu barındırdıklarıdır.

8.Uygur Devleti

Uygur Devleti ya da Uygurlar, 742 yılında bugünkü Çin toprakları üzerinde kuruldu. En önemli Kağan’ı Kutluk Bilge Kül’dür. Özellikle Türk Tarih’i için Uygur Devleti çok büyük önem arz etmektedir. İlerleyen süreçlerde 3 farklı gruba ayrılıp, 840 yılında devletin varlığı sona erdi.

9.Karahanlılar

Müslümanlığı ilk kabul etmiş Türk Kağanlığıdır. 840 ile 1212 yılları arasında var olmuştur. En önemli hükümdarları Bilge Kül Kadir Han, Abdülkerim Satuk, Buğra Han ve Yusuf Harun Kadir Han’dır. İslam’ı kabul etmelerinden sonra çok önemli edebiyatçılar ve edebiyat eserleri ortaya koymuş devlettir.

10.Gazneliler

963 – 1186 yılları arasında hüküm sürmüş Gazneliler, bugünkü İran coğrafyasında varlıklarını sürdürmüştür. Bu nedenle Fars kültüründen çok fazla etkilenmiş, hatta Fars tarihinin de önemli bir parçası haline gelmiştir. İlk hükümdarı Alp Tigin, son Sultanı ise Hüsrev Melik’tir.

11.Büyük Selçuklu İmparatorluğu

İlk olarak Tuğrul Bey tarafından 1037 yılında kurulmuştur. Hanedanın ve ordunun dili Türkçe, eğitim dili Arapça, resmi ve hukuki dili ise Farsçaydı. Büyük Selçuklu, birçok etnik kökeni bünyesinde barındırmış, ancak otoritenin zayıflaması, devlet içi isyanlar ve haçlı seferlerinin başlaması gibi nedenlerden ötürü 1194 yılında yıkılmıştır.

12.Harzemşahlar

1077’de bugünkü İran coğrafyası üzerinde kurulmuş bir Türk Devletidir.  Devlet her ne kadar Türk Devleti olsa da Selçuklu gibi birçok farklı kökeni bünyesinde barındırmıştır. Ancak 1230 yılında Anadolu Selçukluları ile girdikleri Yassı Yemen savaşında dağıtılmıştır.

13.Altınordu Devleti

1242 yılında kurulmuş, Moğol ve Türk sentezi bir devlettir. Konuştuğu diller; Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Moğolcadır. Birçok kaynakta Moğol İmparatorluğunun bir bölümü olarak geçmektedir. En önemli hükümdarı Batu Han’dır.

14.Büyük Timur İmparatorluğu

1370 yılında kurulmuş, zamanın en güçlü devletlerinden biridir. Kurucu ve en büyük hükümdarı Timur’dur. Başkenti Semerkand’dır. Hatta Timur, Osmanlı devleti ile de savaşmış, Yıldırım Bayezid’ı Ankara savaşında mağlup etmiş, Anadolu topraklarını İzmir’e kadar işgal etmiştir. Timur’un ölümünden sonra ise gerileme dönemine girmiş, 1507’de tarih sahnesinden silinmiştir.

15.Babür İmparatorluğu

1526 ile 1858 yılları arasında varlığını sürdürmüş, İran’ın bir bölümü ve Hindistan coğrafyasına hükmetmiştir. İmparatorluğun öncülleri Timur ve Moğollar olsa da özellikle İslam Tarihi açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.

16.Osmanlı İmparatorluğu

Küçük bir Anadolu Beyi olan Osman Bey’in 1299 yılında kurduğu ve 20. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş devlet. Var olduğu süre boyunca Afrika, Avrupa, Asya ve Arap Yarımadasının büyük bölümlerine hükmetmiş, 1922 yılında TBMM tarafından varlığına son verilmiş, yeni ve modern Türkiye Cumhuriyeti kurumuştur.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.